Medewerkersvoorwaarden

Bekijk de Medewerkersvoorwaarden RSW 2020 in pdf.

Regio Utrechtse Heuvelrug – Regionale Scouting Wedstrijden

Medewerkersvoorwaarden

 1. Algemeen
  1. De Regionale Scouting Wedstrijden (hierna R.S.W.) worden gehouden op labelterrein Padvinders Buiten Centrum (hierna PBC) in Austerlitz.
  2. Aankomst van de medewerkers is op vrijdag 8 mei 2020 vanaf 15:00 uur.
  3. Medewerkers vertrekken op zondag 10 mei 2020, nadat alles is opgeruimd en het kampterrein door de kampstaf is goedgekeurd.
  4. Alleen leden van Scouting Nederland kunnen inschrijven als medewerker, zie ad. 2 ‘Inschrijving’.
  5. De organisatie van de R.S.W. ligt in handen van de Centrale Staf, deze bestaat uit de Algemeen Coördinator, penningmeester, secretaris en de diverse teamhoofden (programma, subkampen, jury, ondersteuning en media).
 2. Inschrijving
  1. De inschrijving is voor medewerkers geopend van 15 november 2019 tot en met 31 januari 2020.
  2. Medewerkers zijn ten minste 18 jaar of ouder tijdens de R.S.W.
  3. Medewerkers zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (hierna: VOG), welke geregistreerd staat in Scouts Online voorafgaand aan de R.S.W. Om de geldigheid van de VOG vast te stellen worden de richtlijnen van Scouting Nederland gehanteerd.
  4. Indien de medewerker niet in het bezit is van een geldige VOG wordt de aanvraagprocedure gestart door de coördinator Activiteiten van de Regio Utrechtse Heuvelrug.
  5. Wanneer de medewerker tijdens de R.S.W. niet in het bezit is van een VOG is deelname niet mogelijk.
  6. De inschrijving verloopt, per persoon, via het inschrijfformulier in Scouts Online (http://sol.scouting.nl).
  7. De persoon die de inschrijving verstuurt is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.
  8. Na inzending van het inschrijfformulier ontvangt de medewerker automatisch per e-mail een bevestiging van de inschrijving.
  9. De inschrijving is pas definitief wanneer de medewerkersbijdrage (zie ad. 3 ‘Betaling’) ontvangen is.
  10. Door inschrijving verklaart de medewerker, of zijn wettelijk vertegenwoordiger, akkoord te gaan met deze medewerkersvoorwaarden.
  11. Medewerkers worden geacht tijdens het voorbereidingsweekend en de gehele R.S.W. aanwezig te zijn. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk in overleg met de Algemeen Coördinator, secretaris en het teamhoofd van de medewerker.
  12. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van medewerkers over de teams. Hierdoor kan een medewerker gevraagd worden om een andere functie dan zijn/haar voorkeursfunctie te vervullen.
 3. Betaling
  1. De medewerkersbijdrage bedraagt € 12,50 (zegge twaalf euro en vijftig cent) per medewerker, hieraan worden geen extra kosten toegevoegd door de organisatie van de R.S.W.
  2. In de medewerkersbijdrage zijn inbegrepen: het voorbereidingsweekend, de R.S.W. en de reguliere maaltijden (ontbijt, lunch en diner) tijdens de weekenden. Eventuele vervoerskosten en persoonlijke uitgaven voorafgaand en tijdens de R.S.W. zijn hierin niet inbegrepen.
  3. Gedeeltelijke betaling van de medewerkersbijdrage is niet mogelijk.
  4. De medewerkersbijdrage dient door een eigen overschrijving te worden voldaan, het rekeningnummer hiervoor is NL 59 INGB 0004 3179 80 t.n.v. St. Sct. Regio Utrechtse Heuvelrug te Soest.
  5. De bijdrage dient uiterlijk 1 maart 2020 te worden voldaan.
 4. Annulering en annuleringskosten
  1. Tot en met 1 maart 2020 is annuleren zonder kosten mogelijk.
  2. Bij annulering na 1 maart 2020 is 50% van de medewerkersbijdrage verschuldigd.
  3. Bij annulering na 20 maart 2020 is restitutie van de medewerkersbijdrage niet mogelijk.
  4. In geval van annulering is opgave van redenen verplicht. Na het verstrijken van de termijn om kosteloos te annuleren neemt de Algemeen Coördinator, op basis van de annuleringsreden en in overleg met de penningmeester en het secretariaat, een beslissing over de restitutie van de medewerkersbijdrage.
 5. Overige bepalingen
  1. Voorafgaand aan de R.S.W. vindt veel communicatie plaats via e-mail, hiervoor wordt het e-mailadres van de medewerker dat bekend is in Scouts Online gebruikt. Indien een ander e-mailadres van toepassing is kan dit aangegeven worden door een e-mail te sturen naar rsw@regio-uh.nl.
  2. Het kampreglement van het labelterrein geldt als basis voor de kampregels tijdens de R.S.W. elke medewerker dient zich aan de kampregels te houden en erop toe te zien dat deelnemers deze regels naleven.
  Ten aanzien van de kampregels gelden de volgende uitzonderingen voor medewerkers:
  a. Roken is alleen toegestaan op het medewerkerssubkamp, bij de kleine kampvuurkuil.
  b. Het nuttigen van alcohol is ’s avonds, nadat de deelnemers op bed liggen, toegestaan bij de Schuilhut en de kampvuurkuil. Na aankomst van de deelnemers geldt voor de Centrale Staf, EHBO en subkampstaf dat het niet toegestaan is om alcohol te nuttigen.
  c. Het gebruik van mobiele telefoons, radio’s en andere geluidsapparatuur is voor deelnemers niet toegestaan. Gebruik deze als medewerker terughoudend in het bijzijn van deelnemers.
  3. Van de medewerker wordt verwacht dat hij/zij gedurende het hele weekend, m.u.v. de hike, aanwezig is op het terrein. Bij het verlaten van het terrein dient de medewerker zich eerst af te melden bij de secretaris.
  4. Tijdens de R.S.W. krijgt de medewerker een das in bruikleen, de das wordt bij uitgifte en inname geregistreerd. Tijdens het weekend dient de medewerker de das te dragen, zodat hij/zij herkenbaar is voor deelnemers.
  5. Tijdens de R.S.W. kan het voorkomen dat aan de medewerker gevraagd wordt een andere taak uit te voeren dan de taken die zijn toebedeeld aan het team van de medewerker.
  6. Consumptie van frisdrank en alcoholische dranken worden bijgehouden middels een streeplijst. Koffie, thee en limonade zijn gratis verkrijgbaar bij de Schuilhut.
  7. Tijdens het evenement wordt er beeldmateriaal verzameld t.b.v. verslaglegging van het evenement. In het geval dat een medewerker hiertegen bezwaar heeft dient dit voorafgaand aan de R.S.W. kenbaar te worden gemaakt per e-mail naar rsw@regio-uh.nl.